SIZE CHART SHINOLA COMFORT CUSHION

SHINOLA COMFORT CUSHION
CUSHION SIZE PET SIZE PET WEIGHT (lbs)
SM 30"w x 23"d SM UP TO 30
MD 36"w x 23"d MD UP TO 50
LG 42"w x 26"d LG UP TO 80